Elsertifikater

Norge er fra 1. januar 2012 del av et norsk-svensk elsertifikatmarked som skal bidra til økt produksjon av fornybar kraft. Målsettingen er 28,4 TWh ny fornybar årlig kraftproduksjon til sammen i Norge og Sverige innen 2020.

Elsertifikater er en økonomisk støtteordning som gjør det mer lønnsomt å investere i kraftproduksjon basert på fornybare energikilder, som vann, vind, sol og bioenergi. Ordningen er regulert i Lov om elsertifikater og Forskrift om elsertifikater. Denne loven gjør at kraftprodusenter som investerer i fornybar energi kan få elsertifikater. Elsertifikatene kan selges, og blir således en ekstra inntektskilde for produsentene i tillegg til strømprisen. Elsertifikatene gjør det mer lønnsomt å investere i produksjon av fornybar strøm, og skal dermed bidra til at målene om mer fornybar strøm kan nås.

For å skape etterspørsel etter elsertifikater har staten gjennom elsertifikatloven lagt en plikt på strømleverandørene til å kjøpe elsertifikater tilsvarende en viss prosentandel av omsetningen. Andelen ble satt til 3% i 2012, og vil stige til 18,3% i 2020 for deretter å synke til null mot 2035. Prisen på elsertifikatene blir basert på tilbud og etterspørsel.

Hva vil dette bety for deg som kunde?
Elsertifikatene medførte en økning av kraftprisene med om lag 0,75 øre/kWh inklusive merverdiavgift fra 01.01.2012. Med et årsforbruk på 20.000 kWh utgjorde det ca kr 150 for 2012.

Elsertifikatkostnadene vil stige fram mot år 2020, for deretter å avta til ordningen avvikles i 2035. Hvor mye den årlige kostnaden blir for strømkundene, avhenger av hvordan prisen på elsertifikater utvikler seg.

Kostnad til elsertifikat er inkludert med 2,50 øre/kWh i Rollag Elektrisitetsverk kraft AS kraftpriser. Alle priser er inkl.mva.

Mer informasjon om elsertifikater kan finnes her på NVE sine hjemmesider.